Sezonul toamn?-iarn? ’18-’19 poart? Humanic Humanic: Trends Alert ?i un nou magazin în Timi?oara

Tendin?ele sezonului în interpretarea Humanic devin fructu...

 

FREYWILLE - 10 ani in Romania

Un deceniu de exprimare artistică prin bijuterii Un specta...

 

Hotelul Caro: noua imagine dup? prima etap? de renovare

Pe 26 septembrie 2018, de la ora 19:00, hotelul Caro a g?z...

 

Gucci Eyewear aniverseaz? 1 an în România prin lansarea noii colec?ii de toamn?-iarn? ’18-‘19

Luxul ?i arta au fost elogiate la Palatul Cesianu-Racovi??...

pic1Interviu pentru Etiquette Magazine Romania

De/ By: Dana Tudor
Fotografii/ Photos: Viorel Gabriel Titu
Hairstyling: Lucian Bratu - Trainer Revlon Professional România

Mirela P?duraru lucreaz? cu oameni de afaceri ?i persoane publice în proiecte de schimbare de imagine progresiv?, un concept creat de ea. Consilier în estetic?, trainer cosmetic? ?i machiaj profesional, Mirela a vorbit pentru Etiquette Magazine despre ce presupune o imagine bine construit? ?i despre reperele de care ar trebui s? ?inem cont în aceast? iarn? pentru s?n?tatea ?i vitalitatea tenului.

Mirela P?duraru works with business people and public persons in projects of progressive image change, a concept created herself. Counselor in esthetics, trainer in beauty and professional makeup, Mirela spoke for Etiquette about what involves a well-set image and about the details that should be considered in this winter for the health and vitality of the complexion.pic2

Cu to?ii vrem s? ar?t?m cât mai bine în perioada S?rb?torilor de iarn?. Ce putem face? Care sunt principalele tale recomand?ri?

A? recomanda o ?edin?? de consiliere estetic? pentru stabilirea schemei corecte de îngrijire pentru acas?, dar ?i a tratamentului profesional de îngrijire a tenului. Este indicat ca, la începutul lunii decembrie, s? efectu?m un tratament profesional de cur??are a tenului ?i tratare a eventualelor imperfec?iuni. În urm?toarele s?pt?mâni sau m?car înainte de s?rb?tori a? sugera tratamente de vitaminizare, revitalizare, remineralizare sau masaje faciale relaxante, pentru detensionare ?i restabilirea tonusului epidermei. Pentru domni, recomand un design al sprâncenelor la un specialist, truc estetic ce va ?terge cu siguran?? 10 ani din vârsta dumneavoastr?.

We all want to look as well as possible during winter holidays. What can we do? What are your main recommendations?

I would recommend an esthetic counseling session to establish the correct pattern of care at home but also of the professional care treatment of the complexion. It is recommended that at the beginning of December you should perform a professional skin cleaning treatment and repairing the possible imperfections. In the coming weeks, or at least before the holidays, I would suggest vitaminization, revitalization, remineraliza- tion treatments or relaxing facial massages, to remove stress and restore the skin tone. For gentlemen, I recommend an eyebrow design at a specialist, esthetic trick that will surely erase 10 years of your age.

Ce putem învata, în ceea ce prive?te o imagine bine construit?, de la personalit??ile interna?ionale? Ne po?i da câteva repere care ne pot inspira?

O imagine bine construit? se bazeaz? atât pe aspectul fizic, cât ?i pe stilul personal. Îmbun?t??irile de ordin estetic pe care toat? lumea trebuie s? le aib? în vedere sunt: o dantur? perfect?, o piele s?n?toas?, o podoab? capilar? îngrijit? sau îmbun?t??it? (dup? caz), o manichiur? impecabil? ?i un tonus general foarte bun. Putem lua ca exemplu ?i ne putem inspira de la orice personalitate care este un exemplu pozitiv în acest sens, f?r? a asocia neap?rat îmbun?t??irile de ordin estetic cu o frumuse?e ie?it? din comun. M? gândesc de exemplu la Donald Trump.

What can we learn, as regards a well-set image, from the international figures? Can you give some details that can inspire us?

A well-set image is based both on the physical appearance and on the personal style. The esthetic improvements that everybody should consider are: perfect dentition, perfect skin, trimly or improved thatch (as appropriate), an impeccable manicure and a very good general tone. We can take for example and we can inspire from any personality that is a positive example to this effect, without necessarily associating the esthetic improvements with an extraordinary beauty. I think for instance about Donald Trump.

Lucrezi în proiecte de schimbare de look progresiv? pentru oamenii de afaceri. Ce presupune un astfel de proiect din punctul de vedere al etapelor, al rezultatelor ?i al resurselor investite?

Schimbarea progresiv? de look implic? îmbun?t??irea aspectului fizic al unei persoane, în timp, gradual, în baza unui plan, cu specificarea anumitor etape. Planul de schimbare de look progresiv? este întotdeauna personalizat, confiden?ial ?i va fi întocmit în func?ie de: profesia / func?ia beneficiarului, agenda de evenimente, gradul de mediatizare, timpul acordat, buget, starea de s?n?tate, tip caracter, anturaj ?i alte detalii semnificative pentru acesta. O schimbare progresiv? de look corect efectuat? este atunci când beneficiarul prime?te în mod constant complimentele ?i aprecierea celor din jur, f?r? s? fie sesizate concret schimb?rile. Dac? vorbim de un branding personal, sunt mai multe aspecte care trebuie luate în calcul, cum ar fi: gradul de notorietate, vârsta, expunerea mediatic?, mediul artistic, imaginea construit? de-a lungul timpului, gradul de deschidere al publicului ?int? vizat, conjunctura economic? sau politic? a perioadei, dac? exist? sau nu o tradi?ie pe care s-a bazat construirea brandului respectiv, dac? în trecut s-au efectuat alte schimb?ri de look, dac? exist? sau nu evenimente mediatice în care persoana respectiv? a fost implicat?, dac? se dore?te sau nu aten?ia opiniei publice.

You work on projects of progressive look change for the business people. What entails such a project from the point of view of the stages, results and resources invested?

The progressive look change involves the improvement of physical appearance of a person, gradually, based on a plan, specifying certain stages. The plan of progressive look change is always personalized, confidential and will be drafted according to: the beneficiary’s profession / position, agenda of events, degree of exposure, the time given, budget, state of health, type of character, entourage and other significant details for him. A progressive image change correctly made is when the beneficiary constantly receives the compliments and appreciation of the others, without the changes being actually noticed. If we talk about a personal branding, there are several aspects that must be considered, such as: degree of notoriety, age, media exposure, artistic environment, the image set over time, opening degree of target public aimed, the economic or political conjuncture of the period, whether there is or not a tradition which the making of the respective brand was based on, if in the past other look changes were made, if there are or not media events where the respective person was involved, if the attention of public opinion is wanted or not, etc.

Ce impact poate avea o schimbare de look progresiv? asupra persoanei care beneficiaz? de ea?

O schimbare progresiv? de look nu are un impact maxim imediat. Schimb?rile ?i îmbun?t??irile de ordin estetic apar gradual, într-un anumit interval de timp. Benefi- ciarul va ar?ta din ce în ce mai bine, dar foarte pu?ini vor cunoa?te „secretul”. Chiar ?i ochiul avizat al unui specialist este posibil s? fie indus în eroare. Printre beneficiile schimb?rii progresive de look se pot enumera: cre?terea încrederii în propria persoan?, tendin?a de a socializa mai mult, eliminarea sau diminuarea anumitor complexe legate de aspectul fizic, un bun echilibru psihic ?i, invariabil, un tonus general excep?ional.

What impact a progressive look change may have on the person benefiting from it?

A progressive look change has no immediate maximum impact. The esthetic changes and improvements appear gradually, in a certain time interval. The beneficiary will look increasingly better, but a few will know the “secret”. Even the prudent eye of the specialist may be misled. Among the benefits of the progressive look change the following may be numbered: increased self-confidence, tendency to socialize more, elimination or reduction of certain fixations related to the physical appearance, a good mental balance and, invariably, an exceptional general tone.

pic3

Conceptul de schimbare de look progresiv? este crea?ia ta. Care este povestea lui?

În timpul activit??ii de consiliere estetic?, am constatat c? exist? o anumit? categorie de persoane care nu doresc ?i nici nu-?i permit prin natura meseriei sau func?iei exercitate o schimbare de look radical?. Atunci mi-a venit ideea de a crea ?i populariza conceptul de schimbare de look progresiv?, unde scopul nu este s? ap?rem peste noapte mai tineri cu 20 de ani, dar implicit mai artificiali, ci s? îmbun?t??im gradual imaginea în func?ie de poten?ialul estetic al fiec?ruia.

The concept of progressive look change is your creation. What is its story?

During the esthetic counseling activity, I found that there is a certain category of people who do not want nor afford by the nature of their job or position exercised a radical look change. Then I came with the idea to create and popularize the concept of progressive look change, where the purpose is not to appear 20 years younger over night, only implicitly more artificial, but to gradually improve the image depending on each one’s esthetic potential.

Ai participat la multe traininguri interna?ionale de cosmetic? ?i make-up. Care sunt principalele repere de care ar trebui s? ?inem cont în aceast? iarn?, pentru vitalitatea ?i s?n?tatea tenului?

În ceea ce prive?te tenul, iarna cuvintele cheie sunt: vitaminizare, remineralizare ?i protec?ie solar?. Ideea de a hidrata tenul ziua, când afar? sunt temperaturi negative, este una p?guboas?. Dac? dorim neap?rat hidratare pe frig puternic, este bine s? o efectu?m seara, înainte de culcare. Peste zi o crem? non gras?, cu vitamine, minerale ?i factor de protec?ie inclus este ideal?. Pentru zona ochilor este necesar s? folosim o crem? special? pentru conturul ochilor, iar doamnele trebuie s? aib? în vedere o crem? îmbog??it? cu calciu pentru gât ?i decolteu. S? evit?m produsele de îngrijire a tenului care con?in silicon ?i phenoxyethanol. La munte, dar ?i în zilele în care soarele este reflectat de stratul de z?pad?, este bine s? folosim o protec?ie solar? apropiat? între 30 ?i 50+, în func?ie de fototip.

You attended several international beauty and make- up trainings. What are the main details we should consider in this winter, for the vitality and health of the complexion?

Concerning the complexion, in the winter the key words are: vitaminization, remineralization and sun protection. The idea of moisturizing the skin during the day when outside are negative temperatures, is an unprofitable one. If we really want moisturizing on strong cold, we should do it in the evening, before bedtime. During day a nonfat cream, enriched with vitamins, minerals and sun protection factor included is ideal. For the eyes it is necessary to use a special cream for eye contour, and the ladies should consider a calcium-enriched cream for the neck and cleavage. Let’s avoid the skin care products containing silicon and phenoxyethanol. In the mountains but also in the days when the sun is reflected by the snow, it is good to use a sun protection between 30 and 50+, depending on the phototype.

mirela_paduraru_1mirela_paduraru_2mirela_paduraru_3